I. ORGANIZATOR

Organizatorem akcji jest firma Corpo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Numer KRS/NCR No.: 0000533332, REGON: 471299184, NIP: 7251088125 właściciel sklepu internetowego www.7mk.pl

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki jak również zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia Uczestnika, obowiązki Organizatora a także zasady korzystania z Akcji „7% rabatu na pierwsze zakupy za zapisanie się do newsletteru” (dalej: „Akcja”).

 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej – sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://7mk.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

 3. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.03.2023 r. i trwa do odwołania (dalej: „Czas trwania Akcji”). Akcja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym.

 4. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

 5. Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Klient”).

 2. Akcja polega na tym, że każdy zapisany od dnia 01.03.2023 r. nowy subskrybent Newslettera, otrzyma:

- w trakcie składania zamówienia do wykorzystania jednorazowy unikalny kupon rabatowy o wartości 7% do wykorzystania na zakupy. Kupon pojawi się w koszyku jako kod promocyjny.

Albo:

- jednorazowy kupon rabatowy o wartości 7% zostanie przesłany, na podany przez Klienta adres mailowy. Kod rabatowy ważny będzie przez 7 dni od dnia jego otrzymania.

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny, oznacza to, że Uczestnik ma prawo do skorzystania z kodu rabatowego, nie jest to jednak obowiązek Uczestnika.

 2. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien wyrazić chęć korzystania z usługi Newsletter

 3. Aby skorzystać z Kodu rabatowego (a w konsekwencji uzyskać obniżkę ceny) Uczestnik powinien w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania Kodu rabatowego złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, kolejno wprowadzić w sekcji Koszyk, w polu „KOD PROMOCYJNY” otrzymany Kod rabatowy oraz nacisnąć przycisk „ZATWIERDŹ”.

 4. Obniżka ceny udzielona będzie w ten sposób, że regularna cena produktu lub produktów, których dotyczy zamówienie, zostanie pomniejszona o wartość 7% (siedem procent) liczoną od pełnej, regularnej ceny produktów. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w Akcji.

 5. Każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji tylko jeden raz. Rezygnacja z usługi Newsletter i ponowna subskrypcja usługi Newsletter nie będzie wiązać się z otrzymaniem kolejnego Kodu rabatowego.

 6. Przyznany przez Organizatora w ramach Akcji rabat nie podlega wymienia na ekwiwalent pieniężny.

 7. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 8. Produkty nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Kodu rabatowego podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy zawartej na odległość.

 9. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji przez Organizatora, mogą zostać wysłane na adres ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@7mk.pl.

 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

V. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest firma Corpo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Numer KRS/NCR No.: 0000533332, REGON: 471299184, NIP: 7251088125 właściciel sklepu internetowego www.7mk.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. doręczenia Uczestnikowi Kodu rabatowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora,

  2. rozpatrywania reklamacji związanych z przeprowadzą Akcją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 3. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@7mk.pl

 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 5. Podanie danych osobowych przy złożeniu skargi/reklamacji w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji. Kwestię przetwarzania danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej podanej przy zapisaniu się na usługę Newsletter

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.

 3. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: https://7mk.pl/content/regulamin-rabatu-7.html

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03. 2023 r.