REGULAMIN KONKURSU
(zwany dalej jako: „Regulamin")

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ............. w dalszej części Regulaminu zwany będzie: „Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest firma Corpo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Numer KRS/NCR No.: 0000533332, REGON: 471299184, NIP: 7251088125, adres strony internetowej: http://corpo.biz.pl/ Rachunek bankowy: 20 1750 1093 0000 0000 1387 0942 BNP Paribas Bank Polska S.A.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com).
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia ........... do ........... .
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
  • nie jest pracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika Organizatora,
  • jest osobą pełnoletnią.
 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie odpowiedzi udzielonej w ramach Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu w komunikacji Organizatora w przypadku, gdy uczestnik został Laureatem Konkursu (jeśli pytanie konkursowe ma miejsce).

§ 3 [ZASADY KONKURSU]

 1. Aby wziąć udział w konkursie będzie nam bardzo miło jeśli:
  • polubicie naszą stronę 7 Miodowych Kontynentów na Facebooku,
  • udostępnicie post,
  • zaprosicie do zabawy swoich znajomych.

§ 4 [NAGRODA]

 1. Zwycięzcy zostaną wylosowani przez komisję, składającą się z pracowników firmy 7 Miodowych Kontynentów. Nagrodą w Konkursie .......... .
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu .......... .
 3. Przekazanie nagrody nastąpi przesyłką kurierska.
 4. Organizator pokryje koszty wysyłki.

§ 5 [WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]

 1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, oraz adresu e-mail. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym „Facebook”.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenia na naszej stronie.